Friday, 5 December 2014

De Zijspan Wetgeving is veranderd. Wat nu?!

Veranderde Regelgeving Zijspancombinaties.
In samenwerking met de RDW
 probeer ik een duidelijk beeld te scheppen.


De zijspan, voor dat we 'm laten keuren, bij de RDW

Allereerst een opsomming van de (veranderende) regels en wat er allemaal bij komt kijken om legaal en veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen.


Als gevolg van de inwerkingtreding van de Regeling voertuigen in mei 2009 als vervanger van het oude Voertuigreglement, zijn een aantal wijzigingen van de constructie die voor 2009 niet keuringsplichtig waren alsnog keuringsplichtig geworden. Dit geldt ook voor de aan- of afbouw van een zijspanwagen aan een motorfiets. Met de komst van de Regeling voertuig is bij zijspanaanbouw sprake van een overgang van voertuigclassificatie L3e naar L4e. Voorheen werd het koppelen van een zijspanwagen aan een motorfiets gezien als het koppelen van twee voertuigen net als een auto met aanhangwagen. 

Kanttekening:

Het is niet gebruikelijk dat met terugwerkende kracht strengere eisen worden gesteld. Er ligt een voorstel om, onder voorwaarden, zijspanombouw bij DET (Datum Eerste Toelating) vóór 01-05-2009 buiten de keuringsplicht te plaatsen. 
Indien dit wordt gehonoreerd is aanpassing van de Regeling voertuigen op dit vlak op zijn vroegst mogelijk per 1-1-2016.
(De vraag is dan; wacht je af wat er gebeurd, of laat je vast keuren? Wij kiezen voor het laatste)


  
Aanvraag keuring zijspancombinaties:

Zijspancombinaties met DET vóór 01-01-1998
Keuring kan op keuringsstation worden uitgevoerd wanneer een weggedragtest niet aan de orde is:

Beleidsregel Weggedrag:
Artikel 2 
De Dienst Wegverkeer voert een weggedragtest uit:
a.     indien de technisch toegestane maximummassa voertuig en/of de technisch toegestane maximumlast onder de as of assen van het oorspronkelijke voertuig wordt verhoogd;
b.     indien het zwaartepunt van het voertuig dusdanig hoger komt te liggen dat dit een nadelig effect kan hebben op het weggedrag;
c.     indien de aslastverdeling dusdanig wijzigt ten opzichte van het oorspronkelijke voertuig dat dit een nadelig effect kan hebben op het weggedrag. 

Bij zijspanaanbouw aan motorfiets met DET vóór 1-1-1998 is er geen directe aanleiding voor
een weggedragtest. Geldt ook voor vergroting wielbasis bij genoemde DET categorie.

Eisen:
-Keuring op basis van permanente eisen. 
-Zijspanaanbouw wordt visueel op deugdelijkheid beoordeeld.

Aanvraag voor keuring op keuringsstation wordt ingediend via RDW.nl

 Zijspancombinatie met DET vanaf 1-1-‘98
Keuring wordt uitgevoerd op Testcentrum Lelystad (TCL) in verband met de benodigde testen zoals type 0-remtesten. Er wordt getest op deugdelijkheid en weggedrag indien dit noodzakelijk is. 

Aanvraag zijspancombinaties met DET vanaf 1998:
Bij voorkeur per e-mail via het e-mailadres: ttv@rdw.nl. Eventueel per post bij TTV productbeoordeling, Postbus 777 2700 AT Zoetermeer.
Bij de aanvraag moeten de onderstaande gegevens  worden verstrekt:
- kentekennummer, merk, type of handelsbenaming van de motorfiets;
- merk, type en specificaties van de zijspanwagen;
- informatie over eventuele aanpassingen van het frame, de wielbasis, de wielen, de ophanging, de reminrichting en de verlichting van de motorfiets;
- naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager.
Op basis van de verstrekte informatie schat de RDW in welke aspecten moeten worden beoordeeld, welke testen er moeten worden uitgevoerd en welke keuringstijd hiervoor noodzakelijk is. De kosten voor de keuring (op basis van uurtarief) worden hiermee ook ingeschat. Na ontvangst van de aanvraag wordt contact opgenomen met de aanvrager om de aanvraag af te stemmen en een keuringsdatum af te spreken.De regeling voertuigen:

 c. L3e: tweewielige motorvoertuigen zonder zijspanwagen, uitgerust met een motor met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³, indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/h;

 d. L4e: tweewielige motorvoertuigen met zijspanwagen, uitgerust met een motor met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³, indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/h;

 e. L5e: driewielers, dat wil zeggen motorvoertuigen op drie symmetrisch geplaatste wielen, met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cm³ bedraagt indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/h;

Tot zover de theorie, maar hoe gaat het nu in de praktijk? Enkele vragen die voor velen belangrijk zijn om te weten hebben we bij het RDW voorgelegd:


VRAAG & ANTWOORD:

1 Als er al een inlegvel bij het kentekenbewijs zit, moet die zijspancombinatie alsnog opnieuw gekeurd worden?

Antwoord:
Het inlegvel geeft aan dat de zijspancombinatie eerder werd beoordeeld en akkoord bevonden. Destijds werden deze gegevens nog niet apart geregistreerd. Momenteel wordt gewerkt aan een procedure op basis waarvan  deze gegevens alsnog in het register kunnen worden opgenomen. Het is nog niet bekend in hoeverre de combinatie daarbij op een keuringsstation moet worden voorgereden.

2 Hoe gaat het met mensen die nu met een zijspan rijden en het niet op kenteken vermeld staat, bij bijvoorbeeld een ongeval, zij rijden officieel gezien met een motorfiets die niet conform de eisen is. In het buitenland zijn al meerdere mensen aangehouden die met hun zijspan reden, maar omdat er niets over op het kentekenbewijs stond, kregen zij of een bekeuring of zelfs een rijverbod! (vooral in Frankrijk en Engeland, zo hoorde ik)

Antwoord: 
Deze vraag gaat over de gevolgen van het ontbreken van de zijspan in de registratie. De eventuele gevolgen daarvan liggen op het gebied van de verzekering en de nationale en internationale handhaving. Dat ligt buiten het werkterrein van de RDW. 
De RDW heeft geen zicht op motorfietsen die niet ter keuring zijn aangeboden nadat deze zijn voorzien van een zijspan en kan daarmee eigenaren van zijspancombinaties niet gericht aanschrijven met informatie.  Eigenaren die geen risico willen lopen kunnen alsnog tegen het geldende tarief de zijspancombinatie bij de RDW ter keuring aanbieden voor wijziging naar categorie L4e. Voldoet de zijspancombinatie aan de eisen dan worden de kentekengegevens aangepast. 

3 In het kort, wat moeten / kunnen mensen doen die nu met een zijspan rijden, alvast keuren of kunnen zij beter wachten tot bekend wordt of  tot deze regeling eventueel van kracht wordt?  

Antwoord:
Het is niet gebruikelijk dat met terugwerkende kracht strengere eisen worden gesteld. Er ligt een voorstel om, onder voorwaarden, zijspanombouw bij DET vóór 01-05-2009 buiten de keuringsplicht te plaatsen. 
Indien dit wordt gehonoreerd is aanpassing van de Regeling voertuigen op dit vlak op zijn vroegst mogelijk per 1-1-2016

3a Maar wat als er intussen iets gebeurd (ongeval – hoe denkt de politie en vooral de verzekeringsmaatschappij hierover???)  en wat te doen bij bijvoorbeeld verkoop? Ik hoorde al van diverse zijspan-aanbouwers dat hun bedrijf aansprakelijk wordt gesteld door mensen die in de afgelopen jaren een zijspan hebben laten aanbouwen, zij stellen de bouwer aansprakelijk voor alles omdat zij een zijspan hebben laten aanbouwen en er, terecht,  werd gesteld dat zij NIET gekeurd dienden te worden, maar nu opeens wel!  De zijspanbedrijven moeten nu dus in veel gevallen voor zowel de keuringsperikelen en de kosten opdraaien…

Antwoord: 
Het is nog niet zeker of de regelgeving per 1-1-2016 op dit punt wordt aangepast en daarmee dus ook niet inzichtelijk hoe een eventuele wijziging inhoudelijk gaat luiden. 
De gewijzigde insteek op gebied van de zijspanregelgeving is vanuit Europa op ons afgekomen. Daarmee is bij zijspanmontage nu sprake van een overgang van voertuigcategorie welke keuringsplichtig is. Niet keuren betekent dan een risico. Voor het verkrijgen van inzicht in de eventuele risico’s op het gebied van handhaving of voertuigverzekering adviseren wij om contact op te nemen met de desbetreffende instanties (politie, verzekeringsmaatschappijen)  Zoals eerder gezegd: Eigenaren die geen risico willen lopen kunnen de zijspancombinatie bij de RDW ter keuring aanbieden. 

4 Waarom is niet gekozen voor een soort regeling (in plaats van deze, voor veel mensen onduidelijke regeling van met allerlei data als DET 1998, 01-05 -2009 et cetera) zoals met de bromfietskentekens; dus je motor met zijspan regionaal bij RDW laten keuren en daar een bepaalde termijn voor uittrekken? 

Antwoord: 
De kentekenplicht voor bromfietsen is een nationale keus geweest, waarbij is gekozen voor een overgangstraject. De afwijkende voertuigcategorie in geval van zijspanmontage is via Europese regelgeving op ons afgekomen en werd in Nederland van kracht per 1 mei 2009. De verschillende overgangsdatums in de te stellen eisen zijn afkomstig uit de Regeling voertuigen, waarin datumafhankelijke eisen zijn opgenomen. 
Er is nagedacht over de mogelijkheid van een eenvoudige registratieprocedure voor zijspancombinaties, maar de Regeling voertuigen biedt daarvoor momenteel op gebied van de voertuigeisen geen ruimte. 


5 Waar vind ik de wettelijke eisen waaraan een zijspancombinatie moet voldoen? 

-Antwoord van de RDW
De voertuigeisen zijn opgenomen in de Regeling voertuigen, waarbij deze zijn  opgesplitst in eisen voor toelating van voertuigen (hoofdstuk 3), eisen voor wijziging in de constructie van gekentekende voertuigen (hoofdstuk 6) en de eisen waar voertuigen permanent aan moeten blijven voldoen (hoofdstuk 5).  De eisen voor de zijspan staan niet specifiek onder een noemer zijspanregelgeving. Zijspaneisen worden soms wel met name benoemd in de regelgeving bij de verschillende onderwerpen zoals verlichting of remsysteem, maar vaak zijn de algemene eisen ook op de zijspancombinaties van toepassing en wordt de zijspan op zich niet apart benoemd.  
De technische eisen waaraan voertuigen moeten voldoen zijn vastgelegd in de Regeling voertuigen ( in te zien via www.overheid.nl)  en in de “wijze van keuren” ( te raadplegen via de RDW-website).

-Antwoord van de woordvoerder van de Bond van Verzekeraars op deze vragen:
Het is een heel technisch verhaal, maar als ik het goed begrijp is de vraag hoe verzekeraars omgaan met de afhandeling van de schade van, of door, een motorfiets met zijspan die niet voldoet aan de ‘nieuwe’ regelgeving. 

De schade aan derden wordt door de verzekeraar vergoed. Het niet voldoen aan nieuwe regelgeving is geen uitsluiting. Dat geldt ook voor schade aan de motor zelf. Dit is alleen anders als de motorrijder schade veroorzaakt terwijl hij volgens een uitspraak van een rechter niet mocht rijden. Of het niet voldoen aan regelgeving tot een dergelijke uitspraak kan leiden, weet ik niet. 
Zo staat deze uitsluiting meestal in de polisvoorwaarden verwoord:
Schade die werd veroorzaakt terwijl de bestuurder van de motor voor deze motor geen geldig rijbewijs had.
Of dat hij volgens de wet of een uitspraak van een rechter niet mocht rijden.


Naar aanleiding van (bovenstaand) verhaal over de keuring van zijspannen bij de RDW. vroegen wij aan Ad Donkers, eigenaar van LBS Zijspantechniek, zijn verhaal hierover te doen, daar hij nauw betrokken was bij de totstandkoming van deze regelgeving.

Ad Donkers, LBS Zijspantechniek: “In 2012 zijn wij begonnen aan een zijspan voor een klant met een dwarslaesie. Omdat we ervoor wilden zorgen dat alles correct in orde is, hebben we overlegd om de keuring volledig bij de RDW te laten plaats vinden. Destijds was er namelijk sprake van dat de APK voor motoren in de recente toekomst zou komen. Dat was doorslaggevend voor ons besluit.

We hebben contact gelegd bij de RDW voor de keuring ‘aanpassing mindervalide bestuurders’, dit was geen probleem en de keuring door de keurmeester van de RDW zou aan huis plaats vinden.
Toen we met de mededeling kwamen dat de motor volledig was aangepast, en daarmee de wielbasis niet meer overeen kwam met origineel vanwege o.a. de schommelarmvoorvork en autobanden, werd het opeens geheel anders.

Het bleek dat de voertuigindeling sinds 2011 gewijzigd was naar de categorie L1t/m L7.
Een motorfiets valt onder L3e en een zijspancombinatie onder L4e.
We kwamen in een langdurige procedure terecht.
De RDW was wel bekend met aanpassingen voor gehandicapten en de medewerkers vertelden bekend te zijn met zijspankeuring (L4e), maar niet beiden tegelijk.
Ik heb heel veel contact met de heren gehad, maar het duurde erg lang voor we een datum kregen voor de keuring; de keuring hebben we mei 2013 aangevraagd en pas in september kregen we de oproep voor Lelystad.
Daar hebben drie keurmesters zich een halve dag bezig gehouden met de keuring.
We hebben daarna gezamenlijk alles overlegd waar zij opmerkingen en/of vragen over hadden. Gezamenlijk zijn we er uitgekomen, ook vanwege het feit dat wij veel ervaring hebben met de Duitse zijspankeuring.

Inmiddels hebben we ook voor België de eerste keuring toegepast, daar is het helemaal een warboel. Een klant uit België heeft zelf met de FOD in Brussel ( de Belgische RDW ) contact opgenomen en die hebben de keuringswijze bij de RDW opgevraagd.
In België hebben ze niet de mogelijkheid/middelen om een rijtest te doen, bovendien kent men daar alleen voertuigen met homologatie. 

In eerste instantie was er geen vuiltje aan de lucht…
Nadat we de keuring bij de RDW in Lelystad uitgevoerd hadden zijn de papieren naar de FOD in Brussel gestuurd. Ze praten daar over een IGC ( individueel goedkeurings certificaat ), dat werd dus dan toch weer een probleem. Het FOD heeft toen contact gelegd met de Franse verkeersdienst, die hebben zich er ook nog over gebogen.
De Belgische FOD wilde toch niet zomaar een zijspan met IGC toelaten (dit betekend waarschijnlijk omdat dan ook zelfbouw motoren met IGS toegelaten dienen te worden)

Na veel wikken en wegen heeft mijn klant zijn goedkeuring gekregen.
Nu heeft inmiddels mijn Belgische klant contact gehad op een evenement met de hoofdredacteur, Martin Franitza, van het Duitse zijspanblad. Deze man heeft hij een kopie bezorgd van de keuring zoals die bij ‘onze’ RDW gedaan is. De hr. Franitza is daarmee bij het hoofdkantoor van de T.U.V. geweest voor inzage. Deze heeft medegedeeld dat deze keuring conform  hun toetsing is en is dus daarmee dus geheel Europees geldig!
Zelf ben ik vol lof over de expertise en wijze waarop de RDW keurt en we worden keurig behandeld in Lelystad!

Zo zie je maar dat we toch met al ons geld wat naar Brussel gaat naar al die slaapkoppen er toch een eenduidige regel op papier kan komen!”

Met vriendelijke groet,
Ad Donkers

LBS-Zijspantechniek
St.Christoffelstraat 17 | 5424 TD | Elsendorp | NL
Tel: +31(0)492-363077 | mob: +31(0)653896828
Website: www.lbszijspantechniek.nl


Als 'testcase' gaan we binnenkort met onze eigen zijspancombinatie naar de RDW, om 'm daar te laten keuren. Het betreft een H-D Sportster met een Jupiter zijspanbak, die we voor dat we naar de RDW keuring gaan, eerst uitgebreid bij LBS Zijspantechniek laten controleren en aanpassen waar nodig.Bij deze wat adressen waar je informatie over zijspannen kunt krijgen: 

Zijspanbouwers in Nederland:

Basic Sidecars
Genemuiden
www.basicsidecars.com 
info@basicsidecars.com 
Tel. 06-1501 7243

DCA Motorcycles
Binnendijk 6
5705CH Helmond
0492-475500
http://www.dcamotorcycles.nl
(Aanbouw Ombouw Verbouw voor alle merken zijspannen en motoren. 
  Importeur DeDôme zijspan)

EML - Neede
Contactpersoon: Remco
W-Tec BV 
Handelsweg 2
7161 BV Neede

EZS / Engbers - Zelhem
Engbers Zijspan Service BV
Brinkweg 15a
7021 BV Zelhem
Uw aanspreek partner:  Jeroen Berendsen
Bij afwezigheid van Jeroen: Eddy Kampshof
tel.   0031(0)314621603
fax.   0031(0)314624174
e-mail: info@ezs-sidecar.com
website:   www.ezs-sidecar.com

Lak - Westerland 
Lak Sidecars
Poelweg 9
1778 KA Westerland
Holland Tel: 0031 (0)227 592740
Fax: 0031 (0)227 593643 
E-mail:info@laksidecars.nl
www.laksidecars.nl/NL/NL.htm

LBS - Elsendorp
 LBS-Zijspantechniek 
St.Christoffelstraat 17 5424 TD Elsendorp 
Nederland 
Tel +31(0)492-363077 
E-Mail: lbszijspantechniek@chello.nl 
Webside: www.lbs-zijspantechniek.nl

Tripteq
Goos Bos / Tripteq Zijspannen GBJ Projects
Enschedesestraat 210
7552 CL Hengelo
074-243 8376
 www.tripteq.com 
info@tripteq.com

Informatie

RDW
Kantoor Veendam
Skagerrak 10
 9642 CZ 
 Veendam

Hoofdkantoor Zoetermeer
Europaweg 205
 2711 ER
 Zoetermeer
www.rdw.nl 

Adressen RDW keuringsstations

De keuringsstations zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Alle stations zijn tijdens kantooruren via één nummer te bereiken:
0900 0739 (€ 0,10 per minuut).

RDW keuringsstations in Noord-Nederland

Keuringsstation Groningen
Duinkerkenstraat 5
9723 BP Groningen

Keuringsstation Heerenveen
Jupiter 1
8448 CD Heerenveen

Keuringsstation Zwolle
Ossenkamp
8024 AE Zwolle

RDW keuringsstations in Oost-Nederland

Keuringsstation Arnhem
Malburgseveerweg
6833 HK Arnhem

Keuringsstation Almelo
Van den Broekeweg 14
7602 PH Almelo

RDW keuringsstations in West-Nederland

Keuringsstation Amsterdam
Tijnmuiden 1
1046 AK Amsterdam

Keuringsstation Waddinxveen
Coenecoop 90
2741 PL Waddinxveen

Keuringsstation Nieuwegein
Hollandhaven 11
3433 PD Nieuwegein

Keuringsstation Zwijndrecht
Zoutverkoperstraat 4
3334 KJ Zwijndrecht

Keuringsstation Schiedam
Calandstraat 97
3125 BA Schiedam

RDW keuringsstations in Zuid-Nederland

Keuringsstation Den Bosch
Hedikhuizerweg 19
5222 BC Den Bosch

Keuringsstation Rijen
Haansbergseweg 18
5121 LJ Rijen

Keuringsstation Elsloo
Businesspark 160
6181 MA Elsloo

KeuringsstationVeldhoven
De Run 441
5503 LR Veldhoven

Keuringsstation Roosendaal
Borchwerf 18
4704 RG Roosendaal

Keuringsstation Venlo
Stanleyweg 4
5928 LR Venlo

Bron: RDW
Postbus 777
700 AT Zoetermeer
Internet: www.rdw.nl

No comments:

Post a Comment