Wednesday, 26 April 2017

Gerechtshof doet uitspraak: Side Mount (kentekenplaat aan de zijkant van de motorfiets) monteren is niet toegestaan.

Side Mount (kentekenplaat aan de zijkant van de motorfiets) monteren is niet toegestaan.

Het mag niet vanwege het bepaalde in artikel 7, 6e lid van de Regeling kentekens en kentekenplaten, waarin staat dat de kentekenplaat loodrecht op het verticale mediaanvlak van het voertuig  moet zijn aangebracht (dus precies in het midden) en zich in verticale stand bevinden, met een tolerantie van 5%. Als de kentekenplaat niet aan die eis voldoet dan wordt deze door het Hof geacht niet behoorlijk zichtbaar te zijn. Zo bleek tijdens een zitting op 19 april 2017 van het Gerechtshof in Leeuwarden.

(Daarnaast heb ik in meerdere artikelen die ik over deze kwestie heb geschreven, al eerder genoemd dat de politie je hier ook een bekeuring voor kan geven omdat een Side Mount onder de noemer ‘Scherpe of gevaarlijk uitstekende delen’ kan vallen, en dus niet legaal is.)  

Kentekenplaat aan de zijkant is illegaal


Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
19-04-2017
Datum publicatie
20-04-2017
Zaaknummer
WAHV 200.171.797
Rechtsgebieden
Bestuursstrafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie
Officiersappel. De kentekenplaat bevindt zich niet midden achter op de motorfiets, maar links daarvan. Dat is niet conform artikel 7, zesde lid, Regeling kentekens en kentekenplaten. Gezien de toepasselijke wet- en regelgeving kan in deze situatie wel een sanctie worden opgelegd voor feitcode K030a, maar niet voor feitcode N010c, zoals was gebeurd. Geen aanleiding voor wijziging feitcode in hoger beroep mede omdat de kantonrechters in soortgelijke gevallen in het verleden verschillend hebben beslist.
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Uitspraak
WAHV 200.171.797
19 april 2017
CJIB 175143975
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
locatie Leeuwarden
Arrest
op het hoger beroep tegen de beslissing
van de kantonrechter van de rechtbank Limburg
van 21 mei 2015
betreffende
[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),
wonende te [woonplaats] .
De beslissing van de kantonrechter
De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie genomen beslissing gegrond verklaard en de inleidende beschikking vernietigd.
Het procesverloop
De officier van justitie heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.
De betrokkene is in de gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
Op 20 oktober 2016 is nog een brief van de betrokkene ontvangen. In die brief wordt verzocht om een behandeling ter zitting.
De zaak is behandeld ter zitting van het hof van 20 december 2016. De betrokkene is verschenen. De betrokkene heeft verzocht om vergoeding van proceskosten. Als gemachtigde van de advocaat-generaal is verschenen mr. H. de Ruijter.
Na de behandeling ter zitting is de zaak verwezen naar een meervoudige kamer van het hof.

Kentekenplaat aan de zijkant is illegaal

Beoordeling
Inleidende beschikking
1. Aan de betrokkene is bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € 90,- opgelegd ter zake van “kentekenpla(a)t(en) voertuig geen goedkeuringsmerk of niet deugdelijk aan de voor- en /of achterzijde bevestigd” (feitcode N010c), welke gedraging zou zijn verricht op 9 augustus 2013 om 13.15 uur op de Viaductweg te Maastricht.
Beslissing kantonrechter en standpunt partijen
2. De kantonrechter heeft in zijn beslissing geoordeeld dat naar aanleiding van de inhoud van de beroepschriften en de behandeling ter zitting twijfel is gerezen over de juistheid van de opgelegde sanctie. Om die reden heeft de kantonrechter het beroep gegrond verklaard en de beslissing van de officier van justitie alsmede de inleidende beschikking vernietigd.
3. De advocaat-generaal stelt dat voor de beantwoording van de vraag of de kentekenplaat deugdelijk is bevestigd, artikel 7 van de Regeling kentekens en kentekenplaten van belang is. In laatstgenoemde bepaling is opgenomen dat de kentekenplaat zich loodrecht op het verticale mediaanvlak dient te bevinden. Daaraan was in dit geval niet voldaan, zodat de inleidende beschikking terecht is opgelegd. Dat de kentekenplaat voldoende zichtbaar zou zijn, maakt dit niet anders.
4. De betrokkene stelt dat artikel 5.4.1 van de Regeling Voertuigen vereist dat de kentekenplaat deugdelijk is bevestigd, goed leesbaar en niet afgeschermd is. Het is juist dat de kentekenplaat niet in het midden achterop het voertuig was bevestigd, maar de betrokkene is van mening dat het voertuig met de plaats en wijze van bevestiging van de kentekenplaat aan de permanente eisen in de Regeling Voertuigen voldoet. Ter onderbouwing van zijn standpunt zijn door de betrokkene foto's van zijn voertuig overgelegd, alsmede tijdschriftartikelen uit motorvakbladen, beroepschriften en beslissingen van kantonrechters in vergelijkbare zaken, waarin de inleidende beschikking is vernietigd.
Verklaring verbalisant en feitelijke situatie motorvoertuig
5. Naast de in de inleidende beschikking vermelde gegevens houdt de verklaring van de verbalisant, zoals opgenomen in het zaakoverzicht van het CJIB, het volgende in, voor zover van belang:
"Ik, verbalisant, zag dat de kentekenplaat links van het achterwiel achter een daar gemonteerde tas was aangebracht, i.p.v. op de achterzijde van het motorvoertuig op de daartoe bestemde plaats. (…)
Merk van het voertuig: Harley Davidson
Type van het voertuig: Springer
Kleur van het voertuig: zwart (…)
Verklaring betrokkene: Wist niet dat kenteken in mediaanvlak moest zijn aangebracht. Op mijn verzoek heeft de dealer het links achter de tas geplaatst. Ik wens niet te schikken."
6. In het aanvullend proces-verbaal d.d. 5 december 2013 verklaart de verbalisant - kort en zakelijk weergegeven - dat de kentekenplaat niet in het midden achterop de motor was aangebracht zoals artikel 7, zesde lid, van de Regeling kentekens en kentekenplaten voorschrijft en dat de beschikking naar zijn mening terecht is opgelegd.
7. Gelet op het voorgaande en in aanmerking genomen hetgeen door de betrokkene naar voren is gebracht, stelt het hof vast dat de kentekenplaat van het voertuig van de betrokkene niet loodrecht op het verticale mediaanvlak was aangebracht, maar links daarvan. Vervolgens is de vraag aan de orde of daarmee de onderhavige gedraging is verricht en de inleidende beschikking terecht is opgelegd.
Wet- en regelgeving
8. De onderhavige gedraging met feitcode N010c ziet blijkens de bij deze feitcode in de bijlage bij de WAHV genoemde regelgeving "5.*.1 RV" op overtreding van het bepaalde in artikel 5.4.1 van de Regeling voertuigen. Voor zover hier van belang luidt die bepaling:
"1. (…)
2. (…)
3. De kentekenplaat (…) moet deugdelijk aan de achterzijde van het voertuig zijn bevestigd.
4. Het kenteken moet goed leesbaar zijn en de kentekenplaat mag niet zijn afgeschermd."
9. Artikel 7, zesde lid, eerste volzin, van de Regeling kentekens en kentekenplaten luidde ten tijde in geding:
"De kentekenplaat moet loodrecht op het verticale mediaanvlak van het voertuig zijn aangebracht en zich in verticale stand bevinden, met een tolerantie van 5%."
10. In de Regeling voertuigen is niet als permanente eis opgenomen dat de kentekenplaat loodrecht op het verticale mediaanvlak moet zijn aangebracht. Nu dat vereiste wel is opgenomen in de Regeling kentekens en kentekenplaten ligt de vraag voor of onder het vereiste in de Regeling voertuigen, dat de kentekenplaat deugdelijk aan de achterzijde van het voertuig dient te worden bevestigd, ook moet worden begrepen dat de kentekenplaat in overeenstemming met de Regeling kentekens en kentekenplaten moet zijn aangebracht.
11. Uit het opschrift van de Regeling kentekens en kentekenplaten blijkt dat deze ertoe strekt (onder meer) uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 40, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: de WVW 1994). Artikel 5.4.1 van de Regeling voertuigen is hierbij niet vermeld.
12. Artikel 40, eerste en tweede lid, van de WVW 1994 bepaalt onder meer dat het kenteken behoorlijk zichtbaar op of aan het motorrijtuig aanwezig dient te zijn en dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels worden vastgesteld omtrent de inrichting, het aanbrengen en de verlichting van het kenteken. Ingevolge het derde lid van voornoemd artikel worden bij ministeriële regeling nadere regels gesteld omtrent de uitvoering. Artikel 40 van de WVW 1994 maakt onderdeel uit van hoofdstuk IV (Kentekens en kentekenbewijzen) van deze wet.
13. Uit de aanhef en het opschrift van de Regeling voertuigen blijkt dat deze strekt tot uitvoering van de hoofdstukken III (Toelating en goedkeuring) en VI (Rijvaardigheid en rijbevoegdheid) van de WVW 1994.
Beoordeling
14. Gelet op het voorgaande oordeelt het hof dat onder de permanente eisen in artikel 5.4.1 van de Regeling voertuigen niet wordt begrepen dat de kentekenplaat in overeenstemming met de Regeling kentekens en kentekenplaten dient te zijn aangebracht.
15. Weliswaar kan worden vastgesteld dat de kentekenplaat van het voertuig van de betrokkene niet was aangebracht overeenkomstig de eisen zoals gesteld in artikel 7, zesde lid, van de Regeling kentekens en kentekenplaten, maar daarmee heeft de betrokkene de gedraging met feitcode N010c niet verricht.
16. Bij het niet voldoen aan de eisen die zijn gesteld in artikel 7, zesde lid, van de Regeling kentekens en kentekenplaten kan een sanctiebeschikking worden opgelegd voor de gedraging met feitcode K030a met als omschrijving 'het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een motorrijtuig'. De gedraging met feitcode K030a ziet blijkens de bij deze feitcode in de bijlage bij de WAHV genoemde regelgeving op overtreding van artikel 40, eerste lid, van de WVW 1994.
17. Het hof ziet in dit geval geen aanleiding voor wijziging van de feitcode en de daaraan gekoppelde omschrijving van de gedraging, waarvoor aan de betrokkene een administratieve sanctie was opgelegd, in verband met het volgende. Het sanctiebedrag dat hoort bij feitcode K030a bedraagt € 130,- en is daarmee hoger dan het bij feitcode N010c behorende sanctiebedrag van € 90,- dat aan de betrokkene was opgelegd. Daarnaast is gebleken dat de jurisprudentie op dit punt niet eenduidig was, nu kantonrechters in soortgelijke gevallen in het verleden op uiteenlopende wijze hebben beslist.
18. Het hof komt tot de slotsom dat de kantonrechter het beroep van de betrokkene terecht, zij het op onjuiste gronden, gegrond heeft verklaard en de beslissing van de officier van justitie alsmede de inleidende beschikking terecht heeft vernietigd. Het hof zal de beslissing van de kantonrechter bevestigen met verbetering van gronden.
Proceskosten
19. Nu door de officier van justitie hoger beroep is ingesteld en de beslissing van de kantonrechter wordt bevestigd, acht het hof termen aanwezig om de proceskosten van de betrokkene in hoger beroep te vergoeden. Het hof kent een vergoeding toe voor de reiskosten die de betrokkene heeft gemaakt voor het bijwonen van de zitting in hoger beroep. Ingevolge artikel 2, eerste lid, onder c, van het Besluit proceskosten bestuursrecht worden reiskosten vergoed overeenkomstig artikel 11, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit tarieven in strafzaken 2003. Ingevolge die bepaling wordt een tarief vergoed waarvan de hoogte gelijk is aan de reiskosten per openbaar middel van vervoer, laagste klasse. Dit komt neer op een bedrag van € 58,06 (Eijsden - Leeuwarden v.v.).
Beslissing
Het gerechtshof:
bevestigt de beslissing van de kantonrechter;
veroordeelt de advocaat-generaal tot het vergoeden van de proceskosten van de betrokkene tot een bedrag van € 58,06.
Dit arrest is gewezen door mrs. Beswerda, Sekeris en De Witt, in tegenwoordigheid van
mr. Kuiper als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.Tuesday, 25 April 2017

Support the National Motorcycle Museum: Donate to WIN the 2017 Indian Chief “Vintage!”

Show Your Support of the National Motorcycle Museum:
Donate to WIN the 2017 Indian Chief “Vintage!”


The Best of the Past, with what you expect of the Future, the amazing 2017 Indian Chief “Vintage” brings classic Indian styling we love to a whole new level, and you could win it! Its timeless, authentic style and versatile features brought to you through modern technology give you a smooth-handling, high-performance ride. And this is your opportunity to donate to win this great machine, make it yours. Get on and ride one of the greatest from Indian, 
and help the Museum!


What makes the 2017 Indian Chief Vintage so great:

Lustrous Paint; Springfield Blue and Ivory Cream, classic and timeless.
The bullet-proof OHV Thunder StrokeTM 111 engine pays tribute to legendary Indian® engines.
Valanced fenders, elegant and functional, standard since 1940 on every Indian Motorcycle®.
Genuine Leather Seating made with quality leather, becoming more distinguished over time.
Extensive Chrome Plating of virtually every surface that can be chromed.
Spacious and richly tanned quick-release leather saddlebags.
Console mounted and key fob operated locking. Full electronic dashboard, keyless ignition and cruise control, too.
Quick release Lexan windscreen.
Indian script badging; a hallmark of the historic Indian brand, first created in 1910.
Light Bar, plus War Bonnet Lighting mounted atop the front fender, the way it has been done since 1947.
Total MSRP is $20,999!

Also for 2017 is a SECOND PRIZE, a premium quality Indian RACER Leather Jacket valued at $495. If you don’t win the 2017 Chief “Vintage” motorcycle, you might win this top-of-the-line jacket in your choice of men’s and women’s sizes!

 Donate-By-MailDonate-Online

Note: We will confirm your on-line ticket purchase via an email which will list your actual ticket number(s). Your ticket(s) will be put into the drum with other entries, but your actual ticket stubs will not be sent to you.

The drawing for the two winners*, motorcycle and jacket, winner will be held on Friday, December 29, 2017 at 2:00pm. All website electronic entries must be received no later than December 20, 2017. All mailed entry donations must be received at the Museum by 2:00pm December 29, 2017. You need not be present at the drawing to win. If you include your daytime phone number, we’ll call you if you are the lucky person! Include your email address and we can drop you a note if you win.

The non-profit National Motorcycle Museum is one of America’s motorcycling treasures. Large in scale with over 450 motorcycles from over a dozen countries, with diverse collections and interpretive exhibits, it tells the great stories of American motorcycling. So we are always grateful for your support; you have helped make it happen. We hope the new larger facility with more motorcycles, more memorabilia are something you feel part of, something you can say you helped to create through your support.

If you would like more information about this fundraiser or other National Motorcycle Museum support programs, please contact us at 319-462-3925. We appreciate your involvement and always look forward to hearing from you!

The National Motorcycle Museum is a 501(c)(3) non-profit corporation that relies on donations and fund-raising activities including this raffle to help preserve and present the exciting history of motorcycling.
*The donor for the first eligible ticket pulled wins the 2017 Indian Chief “Vintage,” the donor for the second ticket pulled wins the Indian RACER jacket.

CLICK HERE FOR FULL RULES/REGULATIONS

National Motorcycle Museum Founded in 1989
 National Motorcycle Museum Information:
www.nationalmcmuseum.org  

Hours: Mon-Sun 9 AM - 5 PM
Phone and E-Mail
Phone: (319) 462-3925 E-mail: museum@nationalmcmuseum.org

Address
Museum: 102 Chamber Drive Anamosa, IA 52205
Mailing: PO Box 405 Anamsoa, IA 52205Sequential Run-Turn L.E.D. Bat Lashes by Kuryakyn

KURYAKYN SEQUENTIAL RUN-TURN L.E.D. BAT LASHES 

SOMERSET, WIS, APRIL 25 — Auxiliary lighting is the best way to ensure increased safety and visibility on the road. 

The new Kuryakyn® Sequential Run-Turn L.E.D. Bat Lashes take a tried-and-true concept one step further with integrated sequential turn signal functionality. The white L.E.D. running lights convert to attention-grabbing amber L.E.D. turn signals when engaged, individually illuminating for smooth and consistent directional functionality. Check this video:

Our ground-breaking L.E.D. Bat Lashes just got better. Tried-and-true style plus increased visibility now offered with integrated sequential turn signals. Auxiliary run-turn functionality featuring white L.E.D. running lights and amber L.E.D. turn signals that light up individually for consistent directional illumination.


Durable injection-molded ABS housings feature high-strength polycarbonate lenses and a sleek design that forms to batwing fairing contours. Additional benefits are significantly enhanced visibility, low current draw, and an included run-turn controller for easy plug-&-play wiring. Installation requires drilling holes into the fairing on ’14-’17 Harley-Davidson® Electra Glides, Street Glides and Tri Glides.


• P/N 7131   MSRP: $239.99


26 augustus 2017 Riverside Party USA Dag Loswal Kampen.

Op zaterdag 26 augustus 2017 vindt de jaarlijkse Riverside Party USA dag plaats aan de Loswal 10 te Kampen. 

Het evenement begint om 12 uur ’s middags en is voor iedereen (gratis) toegankelijk. Er worden een hoop Amerikaanse motoren, auto’s en trucks verwacht langs de kade van de Ijssel. 


Ook dit jaar is er weer extra aandacht besteed aan de kids, zo is er o.a. een megagrote kids jungle stormbaan, een voetbal springkussen voor de hele kleintjes, gratis professioneel schminken, gratis rodeostier rijden, gratis ballonnenclown, gratis sneltekenaar karikaturen, blik gooien, touwtje trekken, schietkraam, ijscokraam, lollywafels, schepsnoep, popcorn en een suikerspin kraam.

American spinning wheels zal weer de hele middag spectaculaire shows geven met hun speciale voertuigen en het American bastards straat theater show team zal weer aanwezig zijn.

’s Middags hebben we Live muziek van de band Bad Honey (rock en blues) en de rockband White Child (classic rock covers). ’s Avonds hebben we een spectaculair optreden van Up the Irons, de beste coverband van Iron Maiden in Nederland. Dj Garcon le Groove en Dj Ernst zullen met hun Dj-sets de nodige house muziek laten knallen met een geweldige Laser Show op het einde van de avond. Een grote markt / braderie met vele standhouders zal weer aanwezig zijn met o.a. een tattoeerder, piercer, biker stuff, tools, USA gadgets, special paint demo’s, kleding, metal signs, sieraden, motor parts, pin striping demo’s van ep en nog veel meer. 

Een sculptuurzaag speedcarving demo door Nederlands kampioen Sander Boom de hele middag is ook weer van de partij. Gedurende de hele middag zal Martijn Brink met “Perfect Freestyle” een waanzinnige motorbehendigheids demo geven en zal Alex van den Broek events een MEGA grote motortrial show geven. Leuk voor jong en oud. Er zullen weer veel Amerikaanse showtrucks aanwezig zijn die je kan bewonderen. De Dragon Girls zorgen voor een spectaculaire vuurshow.  Eten en drinken is natuurlijk volop aanwezig. Gratis entree.

Check onze website www.riversidepartykampen.nl voor het programma en alle overige info.
Vanaf 19 uur ’s avonds begint de Support Party. Voor verdere info kun je mailen naar riversidepartykampen@gmail.com. Heb je een mooie, aparte Amerikaanse motor of auto, kom deze dan ’s middags showen op onze Riverside Party USA dag! Volg de borden met Riverside Party USA dag om bij het evenement te komen. Op facebook zijn we te vinden onder Riverside Party Kampen voor de laatste ontwikkelingen. 

Tot ziens op zaterdag 26 augustus 2017 vanaf 12 uur ’s middags in Kampen.

HOCO Parts Nieuws: Rukka Airium en Airi

Nieuw: Rukka Airium en Airi

Rukka’s zomerwapen:  de nieuwe zomer handschoenen "Airium" en "Airi" door Rukka

Het Finse motorkleding topmerk Rukka breidt zijn assortiment van lichte handschoenen 
voor het warme seizoen uit met de nieuwe modellen "Airium" voor hem en de "Airi" voor haar. Beide worden gekenmerkt door goede bescherming, 
uitstekend ademend, maximaal comfort en draaggemak.


Warm weer stelt speciale eisen aan motorhandschoenen, enerzijds de vanzelfsprekende bescherming anderzijds voorkoming van overmatig zweten en de controle van het gas, rem en koppeling. De nieuwe Rukka Airium en Airi handschoenen houden hier allemaal rekening mee. Ze zijn gemaakt van een hoge kwaliteit textiel, bijzonder elastisch, ademend en zeer slijtvast. Dit alles zorgt voor een perfecte pasvorm, goede ventilatie en veiligheid.

Geïntegreerde beschermers voor de vingers, knokkels en “scaphoid bone” zorgen voor deze veiligheid, terwijl de speciale pads op de handpalmen en vingertoppen zorgen voor een maximale grip. Stevig klittenband op de manchetten helpen om de handschoen goed op hun plaats te houden. En uiteraard zijn deze handschoenen voorzien van touchscreen panelen op de duim en wijsvingers aan beide handschoenen welke het mogelijk maken om de navigatie en/of telefoon eenvoudig te gebruiken.


Maten en prijzen
De CE gecertificeerde handschoenen zijn verkrijgbaar in de kleur zwart en exclusief te verkrijgen via het Rukka dealernetwerk. 


De Airium voor mannen is leverbaar in de maten 6 t/m 14. 
De Airi met zijn unieke pasvorm voor de handen van vrouwen is leverbaar in de maten 6 t/m 10. De handschoenen kosten € 79,90 incl. BTW.

Davida Helmets Competition Winner


March 2017
Competition Winner

Congratulations Bazza Lawrence-Panter 

Bazza wins a pair of luxury Davida Gloves for submitting his review on the Davida website on Jan 16, 2017 

"Life too short to be a biker and not wear Davida"

tHAPPY CHRISTMAS!!! 2016 - My wife surprised me this Christmas with a brand new Davida Jet in gold black and pinstripe! It started because I've been complaining to my wife ever since we bought her first helmet. Her multiple options of all the typically branded pink, purple and mixed variant helmets available was completely overridden when she clocked a Silver Davida Jet on the shelf in her size!!! I explained how she had amazing taste given her first lid and after hearing how much she loves it and seeing the build quality, I've wanted one myself ever since! Well now I own one; it's like the Rolls Royce of open face helmets. The finish is the highest quality I've seen in any helmet with a fantastic quality lining of mixed leather and textiles for a great feel and high-end look. The fit is superior, really hugging you face with no pressure points, no riding up with headwind and great sound reduction. Davida offer pop-stud fittings for peaks and goggle strap clamps or simply flush. I'm so made up with this lid I'm feeling a small collection coming on. Go to your bike shop and just try one on! Life too short to be a biker and not wear Davida.

If you want to be entered into our monthly lucky draw to win a pair of luxury pair of Davida Gloves, just submit your review on our website. It's easy to do. Here's how to do it.

Thank you, if you've already submitted your review, Don't despair you may be lucky next month !!

Yamaha XSR900 wint "Best of the Best" 2017 Red Dot Award Product Design

Yamaha XSR900 wint "Best of the Best" 2017 Red Dot Award Product Design 

Yamaha Motor heeft bekendgemaakt dat de Yamaha XSR900 verkozen is tot "Best of the Best" in de wereldvermaarde Red Dot Award: Product Design wedstrijd 2017. 

Dit jaar is, sinds 2012, het vijfde jaar op rij waarin een product van Yamaha Motor deze award heeft mogen ontvangen. De XSR900 is het derde product dat de eer van "Best of the Best" heeft mogen ontvangen, nadat in 2015 de Yamaha MT-07 motorfiets en de JWX-2 ondersteunende elektrische aandrijfeenheid voor rolstoelen Yamaha Motor de eerste "Best of the Best" Awards voor Yamaha opleverden.


De Yamaha XSR900 is ontwikkeld om te voorzien in de behoeften van rijders in ontwikkelde markten, waar de cultuur van het motorrijden als hobby al wijdverspreid is en die de voorkeur geven aan een machine met een meer "traditionelere" stijl. De eigenaar kan trots zijn en veel rijplezier ervaren dankzij het eenvoudige en retro uiterlijk dat wordt gecombineerd met de ongekende prestaties die door de geavanceerde technologie worden geleverd.

Met deze award is het ontwerp van de XSR900 voor de vijfde keer bekroond, na de "Good Design BEST100", de "Auto Color Award 2016 Special Prize", de "JIDA Design Museum Selection Vol.18" en de "iF Design Award". De XSR900 is verder het eerste product van Yamaha Motor dat vijf design awards heeft ontvangen. 

Mr. Akihiro Nagaya, Chief General Manager van het Design Center: “We denken dat de XSR900 de eer van "Best of the Best" heeft ontvangen in de "Red Dot Award: Product Design

ZODIAC NEWS: SHINKO E270 SUPER CLASSIC TIRES

SHINKO E270 SUPER CLASSIC TIRES 
NOW AVAILABLE AT ZODIAC DEALER


SHINKO E270 SUPER CLASSIC TIRES

The Shinko E270 has a full aspect ratio saw-tooth design that gives the tire a classic appearance. Features a four ply rated nylon carcass for extended wear. Available in blackwall, single stripe whitewall, or double stripe whitewall version. The E270 is S-rated for speeds up to 118MPH (180km/h) or H-rated for speeds up to 130MPH (210km/h), can be used front and rear and must be used with inner tubes. These and all other Shinko tires for harley-Davidson, Indian and Victory are available at over 2.500 Zodiac dealers across Europe.

Links:
This product in the Zodiac Online Catalog: http://catalog.zodiac.nl/pn.aspx?p=E270

The Zodiac Online Catalog: http://catalog.zodiac.nl
Where to buy: http://zodiac.nl/dealers

749303          5.00 S 16 E270 69S
749304          5.00 S 16 E270 69S Single white stripe
749305          5.00 S 16 E270 69S Double white stripe
749364          4.00 H 18 E270 64H
749365          4.00 H 18 E270 64H Single white stripe
749366          4.50 H 18 E270 70H
749367          4.50 H 18 E270 70H Single white stripe
749306          4.00 H 19 E270 61H
749307          4.00 H 19 E270 61H Single white stripe
749308          4.00 H 19 E270 61H Double white stripe
749380          3.00 S 21 E270 57S
749381          3.00 S 21 E270 57S Single White stripe


Parts Europe News: Icon One Thousand Tuscadero Ladies Jacket

Icon One Thousand Tuscadero Jacket
Sorry, for Ladies only. 


Nowadays lots of women’s riding jackets look like they were designed for Daisy Duke – however, the ICON One Thousand Tuscadero doesn’t. 


This high-quality textile jacket with leather panels has been developed for women who take riding a bike serious. The fit does already tell you where it’s going: on the street, with a full-face helmet. The pyramid leather paneling around the shoulders does not only look great but offers also additional protection. A masterpiece made of rugged but soft textile that can withstand a rain shower is combined with a complete D3O Impact Protector kit (incl. back protector) and removable SatinCore™ vest liner as well as many other useful details. This design piece is available from only € 265,- (incl. VAT). That’s how the favorite riding jacket of many women looks like.You’ll find your nearest ICON dealer using the store locator onwww.rideicon.com. 


Dutch Motorcycle Festival op Vliegveld Twenthe

Nieuw: Dutch Motorcycle Festival op Vliegveld Twenthe

Nederland is een splinternieuw festival rijker. Motorliefhebbers reizen 
zaterdag 26 augustus af naar het festivalterrein op Vliegveld Twenthe om elkaar 
te ontmoeten op het eerste Dutch Motorcycle Festival. 
Een festival voor de echte motorrijders die weten wat liefde voor de motor betekent. 


De organisatie is in handen van de makers van MOTORbeurs Utrecht, de grootste motorbeurs van Nederland. “Het festival draait om liefde voor de motor, waar oude vrienden elkaar ontmoeten en nieuwe vrienden worden gemaakt”, aldus organisator Malou Peters van Jaarbeurs. “Het wordt vooral een heel gezellig festival met eindeloos motoren kijken, gave shows, testritten en rijlessen, goede muziek en lekker eten. Zowel voor de doorgewinterde motorrijders, de beginnende rijders en zelfs mensen die nog niet in het bezit zijn van een motorrijbewijs, maar ‘m stiekem wél zouden willen hebben. En natuurlijk denken we ook aan de jongste motormuizen die er alleen nog maar over kunnen dromen.“
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de programmering onder het motto van ‘Niets moet, alles mag’. De bezoekers krijgen een hoge mate van inspraak in het programma. Via social media kunnen zij laten weten wat zij op het Dutch Motorcycle Festival willen zien, horen, beleven en ervaren. Malou Peters: “De 1,2 kilometer lange start- en landingsbaan van het voormalige militaire vliegveld biedt een geweldig decor om er een prachtig festival van te maken.”


Informatie:
Wat: Dutch Motorcycle Festival, van de makers van MOTORbeurs Utrecht
Wanneer: 26 augustus 2017
Waar: Vliegveld Twenthe in Enschede
dutchmotorcyclefestival.nl

Tickets: 
Early bird-deal (tot en met 30 april): € 12,50. 
Voorverkoopprijs: €16,50
Kassaprijs: € 18,50
Kinderticket, 6 t/m 13 jaar: € 5,- 
Kinderen t/m 5 jaar: gratis